Let the old hag die! / Jen ať si chcípne, baba jedna!

[fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][EN]
“I really dislike old people who annoy all the time a they don’t understand to anything etc. I go home with my dog and I see at the entrance an old witch and she says where does this Novak live (I guess the witch is from them) so I tell her at the ground floor (she told me at the entrance already that nobody answers her, does he, my judgment is they weren’t at home) so I let her in and go home – first floor. Now I hear how she totters and knocks on our door!! My mum opens the door and that idiot asks where does Novak live :-D So my mum patiently answers her one floor below this one. (that hag didn’t get it or what but I got some nerves from how stupid she is that she doesn’t understand that if nobody answers they are most likely NOT AT HOME…) so I’m in my room the window wide open and I hear that old hag somewhere below the window how she most likely asks somebody where does Novak live :-D Wouldn’t you just kill her?”
Discussion on lide.cz.
“I agree and electrical fence so she will snuff it and they can drag her body away so there will be calm again :-D
btw: I don’t understand that idiot neither… let him do whatever he desires, no? and not ask that old hag… give her a lunch with rat poison :-D”
Reaction on a topic on lide.cz about a senior citizen who is making difficulties about building a fence between her property and property of the author of original topic of discussion. (Respectively her relative.)

Those two quite sad reactions describing accurately the relation of our (Czech) youth to senior citizens partially didn’t surprise me at all, partially shocked me in its ignorance and brutality of its honesty.
Not only age itself and experiences should be a nice prompt for respect, as well as the fact that those persons are most likely mothers, aunts, grandmothers and they deserve the respect for growing up the children and maintaining the family; but one should realize that a lot, a lot of elderly persons actually suffer of not only physical illnesses, but also a number of psychiatric conditions as is dementia, Alzheimer, sclerosis, Parkinson’s and many others which are not visible from out especially in the beginnings so that annoying old hag which should snuff out for idiotic questions just has to ask over and over again, because she can’t do else, she doesn’t remember the answer for long time, or maybe she doesn’t even realize she got the answer already, or maybe she just combines it with something else (my own granny started to confuse event almost present with events from deep past, later on she wasn’t able to recognize her own son, not mentioning the rest of the family, but she kept in her mind sharply a neighbor from dorm in Teplice, where she used to study pharmaceutics.)
The fact that elderly people deserve our (at least) respect, admiration, appraisal and help, that all should be automatic.
Topics as the two quoted above should be the pure shame of their author and not a standard as it is nowadays.
Young people should have certain morals and respect to elderly should be one of them, together with other values, when it comes to family, morals and common ethics.
So why don’t we teach them that?
Why don’t families nowadays care about imprinting the basic and important values but they rather care if their offspring has better mobile phone than the neighbour’s child and if he has brand jeans?
We shouldn’t wonder afterwards that similar opinions are normal and only show such low social intelligence of a nation.
We dispraise and condemn all kinds of religions and societies with rigid values over our freedom (but why do we understand freedom as something where everybody can act as he pleases without any regard to other human beings and our environment?), while these societies have rather stronger and more reliable ties and relations within themselves, families and society itself thanks to these values they praise and preach. Human being is an animal rather indocile and he has to be tied by strong and immutable values so he won’t run wild.
To respect an elderly person is not a shame but a basic virtue of a successful society which wants to be taken seriously within the world.
Let’s teach our children to respect their parents, grandparents, to respect others and regard them, consider their words and actions just before they pronounce them out loud or perform them. Such a person is a pride of a nation, not a disgrace.
Let’s respect each other and give the humanity back it’s meaning!


[CZ]
“Já nemám v lásce staré lidi co otravují a furt nic nepochopí atd. Jdu domů se psem a u vchodu stará baba že prý kde bydlí nějaký Novák (asi babka od nich) říkám tady v přízemí (už u vchodu mi říkala že ji nikdo neodpovídá ne, podle mého usudku nebyli doma) pustím ji a jdu domů- patro výš. ted slyším jak se potácí a klepe na náš byt!! otevře mamka a ta blbka se ptá kde bydlí Novák :-D opět ji matka s trpělivostí řekne že dole pod náma. (ta kráva nepochopila nebo já nevím ale už jsem měla nervy jak je blbá a nepochopí že když ji nikdo neotvírá že prostě NEJSOU DOMA…) jsem v pokoji okno otevřené dokořán a já tu starou babiznu slyším pod okny jak se někoho na balkoně nejspíš ptá kde bydlí krejčí :-D Nezabili byste ji? ”
Diskuze na lide.cz

“Souhlasím a elektrický plot aby pak chcípla a mohli by ji v klidu odtáhnout a bylo by klid :-D
btw: tež nechápu debila…ať si dělá co chce ne? a neptá se ježibaby …dejte ji oběd s jedem na krysy :-D”
Reakce na diskuzi na lide.cz
o seniorce, jež dělá obstrukce se stavěním plotu mezi jejím a autorovým pozemkem (respektive jejího příbuzného.)

Tyto dva poměrně smutné příspěvky vystihující postoj našeho, jmenovitě českého, mládí ke stáří a seniorům mne napůl nepřekvapil, napůl šokoval svou ignorancí a brutálností ve své upřímnosti.
Nehledě na věk a zkušenosti, které by samy o sobě měly být ponouknutím k respektu, nehledě na skutečnost, že ony osoby jsou s největší pravděpodobností matkami, tetami, babičkami a zaslouží si respekt díky výchově dětí a udržování rodiny; člověk by si měl uvědomit, že mnoho, mnoho lidí úctyhodného věku trpí nemocemi nejen fyzickými, ale také psychickými, jako demence, Alzheimer, skleróza, Parkinson a další, které se neprojevují zvenku obzváště v počátečních fázích a tudíž ta otravná babizna, co by měla chcípnout za blbý otázky, se prostě ptát dokola musí, protože jí to jinak nedá, odpověď si dlouho nepamatuje, nebo ji ani nezachytí, nebo ji zkombinuje s něčím jiným (moje babička si začala plést události téměř současné s událostmi v hluboké minulosti; později nerozeznala ani vlastního syna, nemluvě o dalsích členech rodiny, ale pořád si pamatovala sousedku z koleje v Teplicích, kde studovala na magistru farmacie).
Uvědomění, že lidé staří zaslouží náš (přinejmenším) respekt, obdiv, ocenění a pomoc, by mělo být automatické.
Příspěvky jako dva citované výše by měly být hanbou autora a nikoliv standartem, jakým jsou dnes.
Mladí lidé by měli mít od malička zakotvené jisté hodnoty a respekt ke starším by měl být jednou z nich, spolu s dalšími hodnotami, co se rodiny, morálnosti a etiky obecně týče.
Tak proč je to neučíme?
Proč se rodiny dnes nestarají o vštípení základních morálních hodnot, ale o to, jestli jejich potomek má mobil lepší než sousedovic děcko a značkové džíny?
Nemůžeme se pak divit, když se podobné názory stanou standartními a jen poukazují na nízkou sociální inteligenci celého národa.
Odsuzujeme všelijaká náboženství a společenství s rigidními hodnotami ve prospěch naší svobody (ale proč svobodu chápeme jako něco, kde si každý může dělat, co se mu zlíbí, bez ohledu na okolí a další lidské bytosti?), zatímco ona společenství mají mnohem pevnější a spolehlivější vazby mezi sebou, rodinami i celým sociálním systémem právě díky těmto hodnotám, které káží, a od dětství vštěpují. Člověk je zvíře poměrně tupé a musí být svázán pevnými, neměnnými hodnotami, aby nezdivočel.
Respektovat stáří není hanbou, ale základní hodnotou úspěšné společnosti, která chce být brána vážně.
Naučme naše děti respektovat své rodiče, své prarodiče, respektovat druhé a brát na ně ohled, zvažovat svá slova i akce dříve, než je vysloví či vykonají. Takový člověk je chloubou národa, nikoliv hanbou.
Respektujme sami sebe a dejme lidskosti zpět její smysl!

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]