Month: April 2001

Motlitba (Czech)

Qibla
Je povinností pro kohokoliv, kdo nabízí motlitbu – ať již Mustahab či povinnou – nabídnout ji směrem Qibly, což je čelem k Holy Ka’bah.

Adhan
Je doporučeno, pro muže i ženy, vyslovit Adhan před nabídnutím denní motlitby.
Adhan se sestává z 18ti vět:

Allahu Akbar (Allah je větší než lze popsat) čtyřikrát;
Ash hadu an la ilaha illal lah dvakrát;
Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah dvakrát;
Hayya’alas Salah dvakrát;
Hayya’alal Falah dvakrát;
Hayya’ala Khayril ‘Amal dvakrát;
Allahu Akbar dvakrát;
La ilaha illal lah dvakrát.

Iqamah
Je doporučeno pro muže i ženu pronést Adhan před nabídnutím povinných motliteb.
Iqamah se sestává ze 17ti vět:

Allahu Akbar (Allah je větší než lze popsat) dvakrát;
Ash hadu an la ilaha illal lah dvakrát;
Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah dvakrát;
Hayya’alas Salah dvakrát;
Hayya’alal Falah dvakrát;
Hayya’ala Khayril ‘Amal dvakrát;
Qadqa matis Salah dvakrát;
Allahu Akbar dvakrát;
La ilaha illal lah jednou.

Poznámka: Ash hadu anna Amiral Mu’minina Aliyyan Waliyyullah není součástí ani Adhanu ani Iqamah. Ale je vhodné pronést výše zmíněné po recitaci Ash hadu anna Muhammadan Rasulul lah spolu s Niyyat v Qurbat.

Niyyat (Úmysl): Niyyat je úmysl, jež má člověk v hlavě. Není nutné vyslovit ho nahlas; recitovat v duchu stačí. Niyyat se vyslovuje následovně: “Nabízím dvě Rak’at ranní motlitby, qurbatan elal lah.” ‘Qurbatan elal lah’ znamená, že člověk hledá blízkost Boha v uctívání Boha.

Takbiratul Ehram: Pozvedněte obě ruce k uším a proneste: Allahu Akbar.
Pronést Allahu Akbar na počátku každé motlitby je povinné. Je také nezbytné, aby tato dvě slova byla vyslovena přesnou arabštinou. Pokud jsou tato slova vyslovena nesprávně, či jinak zkomolena, motlitba není platná.

Ruku: V každém Rak’at se člověk, jež nabízí motlitbu, po recitaci Súry (Qira’at) skloní natolik, že je schopen spočinout svými prsty na kolenou. Tento pohyb se nazývá Ruku. Jakmile je naše tělo nehybné, vyslovíme: Subhana Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdih (Bůh postrádá všech chyb, a v jeho chvále já se kloním.) Po dokončení Zikru z Ruku se postaví opět zpříma, a postoupí k Sajdah, jakmile se pohyb těla ustálí.

Sajdah: Sajdah znamená pohyb, kdy člověk položí své čelo na zem určitým způsobem, v úmyslu pokory (Před Bohem). Při vykonávání Sajdah v motlitbě je povinné, aby obě dlaně, kolena a palce u nohou byly na zemi. Osoba, jež nabízí motlitbu, by měla vykonat dvě sajdah hned po Ruku v každém Rak’at povinné motlitby.

Následující zikr by měl být recitován v sajdah jednou:
Subhana Rabbi yal A’la wa bihamdih once. (Sláva mému Stvořiteli, Nejvyššímu, a chvála Jemu.)

Poté zpět do sedu na kolenou s kotníkem pravé nohy na chodidle levé nohy, s dlaněmi odpočívajícími na stehnech, pronést: “Allahu Akbar” (Allah je veliký). Opakujte Sajdah ještě jednou, posaďte se v kleku a proneste: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Pak na chilku spočiňte v sedu, a při pomalém vstávání recitujte: “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Díky síle darované Bohem a díky životní síle dané Jím já povstávám a stojím).

Druhý Rak’at
Recitujte Surah Al-Hamd a další Súru z Koránu, stejně jako v prvním Rak’at, následované: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Nyní proveďte Qunoot. Podržte ruce nedaleko před obličejem, s dlaněmi čelícími nebe, oběma rukama i prsty těsně u sebe, a recitujte následující: Rabbana Aatayna Fiddoonya Hasanataw wa fil Aakheratey Hasanataw wa Qena Azaban Nar. ( Bože! Poskytni nám dobré v tomto světě a dobré v životě Posmrtném, a ochraňuj nás před utrpením v ohni).
Zpět k Ruku a recitujte zikr, poté okamžitě vstaňte a proveďte dvě sajdah (stejně jako v prvním Rak’at).

Tashahhud: po druhé Sajdah, na konci druhého rak’at, recitujte následující v klidném sedu: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (Dosvědčuji, že není nikoho hodného uctévání kromě Všemocného Boha, který je Jediný a bez společníků, a dosvědčuji, že Muhammad je jeho služebník a prorok. Bože! Sešli svá požehnání Muhammadovi a jeho potomstvu.)

Salaam: Po Tashahhud recitujte Salaam:
Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
(Proroku! Boží mír, požehnání a sláva s tebou!).
Assalamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis salihin
(Boží mír s námi, kdož nabízí denní motlitbu – a na všechny zbožné služebníky Boží).
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
(Boží mír, požehnání a sláva věřícím!) (Ranní motlitba je hotova.)

Motlitba Zohr
Niyyat (Umysl): “Nabízím dvě Rak’at ranní motlitby, qurbatan elal lah.” ‘Qurbatan elal lah’ znamená, že člověk hledá blízkost Boha v uctívání Boha.

Takbiratul Ehram: Pozvedněte obě ruce k uším a proneste: Allahu Akbar.

Qira’at (recitace Sury Al-Hamd a další z Koránu): V povinných denních motlitbách, po Takbiratul Ehram, měl by člověk recitovat Surah al-Hamd následovanou další Surou jako například Sura-e Ikhlas. Poté pronése Takbir (Allahu Akbar) a sehne se k Ruku.

Poznámka: Jestliže nabízíme Al-Fil kapitolu v našich motlitbách, je nutné s ní nabídnout Al-elaaf. Podobně, pokud recitujeme Al-Zohaa kapitolu, musíme s ní recitovat Alam Nashrah. Je nutností pro všechny muže recitovat ranní, Maghrib and Isha motlitbu slyšitelným hlasem.

Ruku: Sobhana Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdih (Bůh postrádá všech chyb, a v jeho chvále já se kloním.) Po dokončení Zikru z Ruku se postaví opět zpříma, a postoupí k Sajdah, jakmile se pohyb těla ustálí.

Sajdah: Osoba, jež nabízí motlitbu, by měla vykonat dvě sajdah hned po Ruku v každém Rak’at povinné motlitby.

Následující zikr by měl být recitován v sajdah jednou: Subhana Rabbi yal A’la wa bihamdih once. (Sláva mému Stvořiteli, Nejvyššímu, a chvála Jemu.)
Poté zpět do sedu na kolenou s kotníkem pravé nohy na chodidle levé nohy, s dlaněmi odpočívajícími na stehnech, pronést: “Allahu Akbar” (Allah je veliký). Opakujte Sajdah ještě jednou, posaďte se v kleku a proneste: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Pak na chilku spočiňte v sedu, a při pomalém vstávání recitujte: “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Díky síle darované Bohem a díky životní síle dané Jím já povstávám a stojím).

Druhý Rak’at
Recitujte Surah Al-Hamd a další Súru z Koránu, stejně jako v prvním Rak’at, následované: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Nyní proveďte Qunoot. Rabbana Aatayna Fiddoonya Hasanataw wa fil Aakheratey Hasanataw wa Qena Azaban Nar. ( Bože! Poskytni nám dobré v tomto světě a dobré v životě Posmrtném, a ochraňuj nás před utrpením v ohni).
Zpět k Ruku a recitujte zikr, poté okamžitě vstaňte a proveďte dvě sajdah (stejně jako v prvním Rak’at).

Tashahhud: Po druhé Sajdah, na konci druhého rak’at, recitujte následující v klidném sedu: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (Dosvědčuji, že není nikoho hodného uctévání kromě Všemocného Boha, který je Jediný a bez společníků, a dosvědčuji, že Muhammad je jeho služebník a prorok. Bože! Sešli svá požehnání Muhammadovi a jeho potomstvu.)

Poté vstaňte pro třetí rak’at recitujíce “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Díky síle darované Bohem a díky životní síle dané Jím já povstávám a stojím). Následovně proneste Tasbihat Arba’ah třikrát slabým hlasem:
“Subhanallahi wal hamdu lillahi wa la ilaha lallahu wallahu Akbar” (Sláva Bohu, všechna chvála Jemu a není niho jiného hodného uctívání než Jeho, a On je větší než lze popsat.). poté se ohněte k Ruku and recitujte zikr, povstaňte a a vykonejte dvě sajdah’s (stejně jako v prvním Rak’at). poté znovu povstaňte a proveďte to, co jste udělali v třetím Rak’at. Poté se sehněte pro Ruku a recitujte zikr, narovnejte se proveďte dvě sajdah’s (jako ve třetím rak’at).

Tashahhud: po druhé Sajdah, na konci druhého rak’at, recitujte následující v klidném sedu: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (Dosvědčuji, že není nikoho hodného uctévání kromě Všemocného Boha, který je Jediný a bez společníků, a dosvědčuji, že Muhammad je jeho služebník a prorok. Bože! Sešli svá požehnání Muhammadovi a jeho potomstvu.)

Salaam: Po Tashahhud recitujte Salaam:
Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
(Proroku! Boží mír, požehnání a sláva s tebou!).
Assalamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis salihin
(Boží mír s námi, kdož nabízí denní motlitbu – a na všechny zbožné služebníky Boží).
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
(Boží mír, požehnání a sláva věřícím!)

Poznámka: Asr a Isha motlitby jsou nabízeny stejně jako Zohr motlitba. Jediný rozdíl je v Nyyat a čase. Co se týče Maghrib, ten se sestává z tří rak’ats (jednotek) a na konci třetího Rak’at se recitují Tashahhud a Salaam.

Reference: Sayyid Sistani.

Prayer

Qibla
It is obligatory for one who is offering a prayer – be it Mustahab or obligatory – to offer in the direction of Qibla which is the Holy Ka’bah.

Adhan
It is highly recommended for a man and a woman to say Adhan before offering daily prayers.
Adhan consists of the following 18 sentences:

Allahu Akbar (Allah is greater than any description) four times;
Ash hadu an la ilaha illal lah two times;
Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah two times;
Hayya’alas Salah two times;
Hayya’alal Falah two times;
Hayya’ala Khayril ‘Amal two times;
Allahu Akbar two times;
La ilaha illal lah two times.

Iqamah
It is highly recommended for a man and a woman to say Adhan before offering daily obligatory prayers.
Iqamah consists of the following 17 sentences:

Allahu Akbar (Allah is greater than any description) two times;
Ash hadu an la ilaha illal lah two times;
Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah two times;
Hayya’alas Salah two times;
Hayya’alal Falah two times;
Hayya’ala Khayril ‘Amal two times;
Qadqa matis Salah two times;
Allahu Akbar two times;
La ilaha illal lah one time.

Note: Ash hadu anna Amiral Mu’minina Aliyyan Waliyyullah is not a part of either Adhan or Iqamah. But it is preferable that it is pronounced after Ash hadu anna Muhammadan Rasulul lah with the Niyyat of Qurbat.

Niyyat (intention): Niyyat is the intention one has in his mind. It is not necessary to utter it; to pass it through his mind is sufficient. He makes the Niyyat as such: “I am offering two Rak’ats of dawn prayers, qurbatan elal lah.” ‘Qurbatan elal lah’ means seeking nearness to Allah, in obedience to Him.

Takbiratul Ehram: Lift boths hands up to the ears and say: Allahu Akbar
To say Allahu Akbar in the beginning of every prayer is obligatory. It is also necessary that these two words should be pronounced in correct Arabic. If a person pronounces these words incorrectly, or utters their translation, it will not be valid.

Ruku: In every Rak’at, a person offering prayers should, after reciting the Surah (Qira’at), bow to an extent that he is able to rest his finger tips on his knees. This act is called Ruku. When our body is motionless we recite: Sobhana Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdih (Free from all defects is my Lord, and with His praise I bow.) After the completion of the Zikr of Ruku, one should stand straight, and proceed to Sajdah after the body has become steady.

Sajdah: Sajdah means that one should place one’s forehead on earth in a special manner, with the intention of humility (before Allah).
While performing Sajdahs during prayers, it is obligatory that both the palms and the knees, and both the big toes are placed on the ground.
A person offering prayers should perform two sajdahs after the Ruku, in each Rak’at of the obligatory prayer.

The following zikr should be recited in the sajdah once:
Subhana Rabbi yal A’la wa bihamdih once. (Glory be to my Great Sustainer, Most High, and I praise Him.)

Then sit up in a kneeling position with the ankle of the right foot in the sole of the left foot, with hands resting on the thighs and say: “Allahu Akbar” (Allah is Great). Repeat the Sajdah again and then sit up in a kneeling position and say: “Allahu Akbar” (Allah is Great).

Sit up for a moment and then rise while saying: “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Due to the vigour given by Allah and because of the vitality from Him I rise and stand).

Second Rak’at
Recite Surah Al-Hamd and Other Surah of Holy Qur’an as in the first rak’at followed by: “Allaho Akbar” (Allah is Great).

Now do Qunoot. Keep your hands in front of your face, turning the palms facing the sky, and keeping both, the hands and the fingers, close together and recite the following: Rabbana Aatayna Fiddoonya Hasanataw wa fil Aakheratey Hasanataw wa Qena Azaban Nar. (O our Lord! Bestow upon us good in this world and good in the Hereafter, and protect us from the torment of the fire).
Go back to Ruku and recite the zikr, stand up momentarily and then do the two sajdah’s (just as in the first rak’at).

Tashahhud: After the second Sajdah at the end of second rak’at recite the following while sitting with a tranquil body: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (I testify that there is none worth worshipping except the Almighty Allah, Who is One and has no partner, and I testify that Muhammad is His servant and messenger. O Allah! Send Your blessings on Muhammad and his progeny).

Salaam: After Tashahhud recite the Salaam as follows:
Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
(O Prophet! Allah’s peace, blessings and grace be upon you!).
Assalamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis salihin
(Allah’s peace be on us, those offering prayers – and upon all pious servants of Allah).
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
(Allah’s peace, blessings and grace be on you believers!) (The Dawn Prayer is complete.)

Zohr Prayers
Niyyat (intention): “I am offering four Rak’ats of Zohr prayers, qurbatan elal lah.” ‘Qurbatan elal lah’ means seeking nearness to Allah, in obedience to Him.

Takbiratul Ehram: Lift boths hands up to the ears and say: Allahu Akbar

Qira’at (Reciting the Surah Al-Hamd and Other Surah of Holy Qur’an): In the the daily obligatory prayers, after the Takbiratul Ehram, one should recite Surah al-Hamd followed by another complete Surah such as Sura-e Ikhlas. Then he says Takbir (Allahu Akbar) and bends for Ruku.

Note: If we are offering Al-Fil chapter in in our prayers, it is necessary to offer Al-elaaf with it. Similarly, if we reciting Al-Zohaa chapter, we have to recite Alam Nashrah with it. It is necessary for men to recite dawn, Maghrib and Isha prayers in audible voice.

Ruku: Sobhana Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdih (Free from all defects is my Lord, and with His praise I bow.) After the completion of the Zikr of Ruku, one should stand straight, and proceed to Sajdah after the body has become steady.

Sajdah: A person offering prayers should perform two sajdahs after the Ruku, in each Rak’at of the obligatory prayer.
The following zikr should be recited in the sajdah once: “Subhana Rabbi yal A’la wa bihamdih” once. (Glory be to my Great Sustainer, Most High, and I praise Him.)

Then sit up in a kneeling position with the ankle of the right foot in the sole of the left foot, with hands resting on the thighs and say: “Allahu Akbar” (Allah is Great). Repeat the Sajdah again and then sit up in a kneeling position and say: “Allahu Akbar” (Allah is Great).

Sit up for a moment and then rise while saying: “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Due to the vigour given by Allah and because of the vitality from Him I rise and stand).

Second Rak’at
Recite Surah Al-Hamd and Other Surah of Holy Qur’an as in the first rak’at followed by: “Allahu Akbar” (Allah is Great).

Now do Qunoot. Rabbana Aatayna Fiddoonya Hasanataw wa fil Aakheratey Hasanataw wa Qena Azaban Nar. (O our Lord! Bestow upon us good in this world and good in the Hereafter, and protect us from the torment of the fire).
Go back to Ruku and recite the zikr, stand up momentarily and then do the two sajdah’s (just as in the first rak’at).

Tashahhud: After the second Sajdah at the end of second rak’at recite the following while sitting with a tranquil body: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (I testify that there is none worth worshipping except the Almighty Allah, Who is One and has no partner, and I testify that Muhammad is His servant and messenger. O Allah! Send Your blessings on Muhammad and his progeny).

Then stand up for the third rak’at saying “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Due to the vigour given by Allah and because of the vitality from Him I rise and stand). The recite Tasbihat Arba’ah three times in low whispering voice, as follows:
“Subhanallahi wal hamdu lillahi wa la ilaha lallahu wallahu Akbar” (Glory be to Allah, and all praise is for Him and there is no one worth worshipping other than Allah, and He is Greater than any description). Then bend down for Ruku and recite the zikr, stand up momentarily and then do the two sajdah’s (just as in the first rak’at). Then stand upon once again and do what you did in the third rak’at. Then bend down for Ruku and recite the zikr, stand up momentarily and then do the two sajdah’s (just as in the third rak’at).

Tashahhud: After the second Sajdah at the end of the fourth rak’at recite the following while sitting with a tranquil body: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (I testify that there is none worth worshipping except the Almighty Allah, Who is One and has no partner, and I testify that Muhammad is His servant and messenger. O Allah! Send Your blessings on Muhammad and his progeny).

Salaam: After Tashahhud recite the Salaam as follows:
Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
(O Prophet! Allah’s peace, blessings and grace be upon you!).
Assalamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis salihin
(Allah’s peace be on us, those offering prayers – and upon all pious servants of Allah).
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
(Allah’s peace, blessings and grace be on you believers!)

Note: Asr and Isha prayers are offered in the same manner that Zohr prayer is offered. The difference is only in Nyyat and timing. As for Maghrib prayer, it consists of three rak’ats (units) and at the end of the third Rak’at, Tashahhud and Salaam are recited.

With refference to Sayyid Sistani