Motlitba (Czech)

Qibla
Je povinností pro kohokoliv, kdo nabízí motlitbu – ať již Mustahab či povinnou – nabídnout ji směrem Qibly, což je čelem k Holy Ka’bah.

Adhan
Je doporučeno, pro muže i ženy, vyslovit Adhan před nabídnutím denní motlitby.
Adhan se sestává z 18ti vět:

Allahu Akbar (Allah je větší než lze popsat) čtyřikrát;
Ash hadu an la ilaha illal lah dvakrát;
Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah dvakrát;
Hayya’alas Salah dvakrát;
Hayya’alal Falah dvakrát;
Hayya’ala Khayril ‘Amal dvakrát;
Allahu Akbar dvakrát;
La ilaha illal lah dvakrát.

Iqamah
Je doporučeno pro muže i ženu pronést Adhan před nabídnutím povinných motliteb.
Iqamah se sestává ze 17ti vět:

Allahu Akbar (Allah je větší než lze popsat) dvakrát;
Ash hadu an la ilaha illal lah dvakrát;
Ash hadu anna Muhammadan Rasu lul lah dvakrát;
Hayya’alas Salah dvakrát;
Hayya’alal Falah dvakrát;
Hayya’ala Khayril ‘Amal dvakrát;
Qadqa matis Salah dvakrát;
Allahu Akbar dvakrát;
La ilaha illal lah jednou.

Poznámka: Ash hadu anna Amiral Mu’minina Aliyyan Waliyyullah není součástí ani Adhanu ani Iqamah. Ale je vhodné pronést výše zmíněné po recitaci Ash hadu anna Muhammadan Rasulul lah spolu s Niyyat v Qurbat.

Niyyat (Úmysl): Niyyat je úmysl, jež má člověk v hlavě. Není nutné vyslovit ho nahlas; recitovat v duchu stačí. Niyyat se vyslovuje následovně: “Nabízím dvě Rak’at ranní motlitby, qurbatan elal lah.” ‘Qurbatan elal lah’ znamená, že člověk hledá blízkost Boha v uctívání Boha.

Takbiratul Ehram: Pozvedněte obě ruce k uším a proneste: Allahu Akbar.
Pronést Allahu Akbar na počátku každé motlitby je povinné. Je také nezbytné, aby tato dvě slova byla vyslovena přesnou arabštinou. Pokud jsou tato slova vyslovena nesprávně, či jinak zkomolena, motlitba není platná.

Ruku: V každém Rak’at se člověk, jež nabízí motlitbu, po recitaci Súry (Qira’at) skloní natolik, že je schopen spočinout svými prsty na kolenou. Tento pohyb se nazývá Ruku. Jakmile je naše tělo nehybné, vyslovíme: Subhana Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdih (Bůh postrádá všech chyb, a v jeho chvále já se kloním.) Po dokončení Zikru z Ruku se postaví opět zpříma, a postoupí k Sajdah, jakmile se pohyb těla ustálí.

Sajdah: Sajdah znamená pohyb, kdy člověk položí své čelo na zem určitým způsobem, v úmyslu pokory (Před Bohem). Při vykonávání Sajdah v motlitbě je povinné, aby obě dlaně, kolena a palce u nohou byly na zemi. Osoba, jež nabízí motlitbu, by měla vykonat dvě sajdah hned po Ruku v každém Rak’at povinné motlitby.

Následující zikr by měl být recitován v sajdah jednou:
Subhana Rabbi yal A’la wa bihamdih once. (Sláva mému Stvořiteli, Nejvyššímu, a chvála Jemu.)

Poté zpět do sedu na kolenou s kotníkem pravé nohy na chodidle levé nohy, s dlaněmi odpočívajícími na stehnech, pronést: “Allahu Akbar” (Allah je veliký). Opakujte Sajdah ještě jednou, posaďte se v kleku a proneste: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Pak na chilku spočiňte v sedu, a při pomalém vstávání recitujte: “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Díky síle darované Bohem a díky životní síle dané Jím já povstávám a stojím).

Druhý Rak’at
Recitujte Surah Al-Hamd a další Súru z Koránu, stejně jako v prvním Rak’at, následované: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Nyní proveďte Qunoot. Podržte ruce nedaleko před obličejem, s dlaněmi čelícími nebe, oběma rukama i prsty těsně u sebe, a recitujte následující: Rabbana Aatayna Fiddoonya Hasanataw wa fil Aakheratey Hasanataw wa Qena Azaban Nar. ( Bože! Poskytni nám dobré v tomto světě a dobré v životě Posmrtném, a ochraňuj nás před utrpením v ohni).
Zpět k Ruku a recitujte zikr, poté okamžitě vstaňte a proveďte dvě sajdah (stejně jako v prvním Rak’at).

Tashahhud: po druhé Sajdah, na konci druhého rak’at, recitujte následující v klidném sedu: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (Dosvědčuji, že není nikoho hodného uctévání kromě Všemocného Boha, který je Jediný a bez společníků, a dosvědčuji, že Muhammad je jeho služebník a prorok. Bože! Sešli svá požehnání Muhammadovi a jeho potomstvu.)

Salaam: Po Tashahhud recitujte Salaam:
Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
(Proroku! Boží mír, požehnání a sláva s tebou!).
Assalamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis salihin
(Boží mír s námi, kdož nabízí denní motlitbu – a na všechny zbožné služebníky Boží).
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
(Boží mír, požehnání a sláva věřícím!) (Ranní motlitba je hotova.)

Motlitba Zohr
Niyyat (Umysl): “Nabízím dvě Rak’at ranní motlitby, qurbatan elal lah.” ‘Qurbatan elal lah’ znamená, že člověk hledá blízkost Boha v uctívání Boha.

Takbiratul Ehram: Pozvedněte obě ruce k uším a proneste: Allahu Akbar.

Qira’at (recitace Sury Al-Hamd a další z Koránu): V povinných denních motlitbách, po Takbiratul Ehram, měl by člověk recitovat Surah al-Hamd následovanou další Surou jako například Sura-e Ikhlas. Poté pronése Takbir (Allahu Akbar) a sehne se k Ruku.

Poznámka: Jestliže nabízíme Al-Fil kapitolu v našich motlitbách, je nutné s ní nabídnout Al-elaaf. Podobně, pokud recitujeme Al-Zohaa kapitolu, musíme s ní recitovat Alam Nashrah. Je nutností pro všechny muže recitovat ranní, Maghrib and Isha motlitbu slyšitelným hlasem.

Ruku: Sobhana Rabbiyal ‘Azimi wa bi hamdih (Bůh postrádá všech chyb, a v jeho chvále já se kloním.) Po dokončení Zikru z Ruku se postaví opět zpříma, a postoupí k Sajdah, jakmile se pohyb těla ustálí.

Sajdah: Osoba, jež nabízí motlitbu, by měla vykonat dvě sajdah hned po Ruku v každém Rak’at povinné motlitby.

Následující zikr by měl být recitován v sajdah jednou: Subhana Rabbi yal A’la wa bihamdih once. (Sláva mému Stvořiteli, Nejvyššímu, a chvála Jemu.)
Poté zpět do sedu na kolenou s kotníkem pravé nohy na chodidle levé nohy, s dlaněmi odpočívajícími na stehnech, pronést: “Allahu Akbar” (Allah je veliký). Opakujte Sajdah ještě jednou, posaďte se v kleku a proneste: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Pak na chilku spočiňte v sedu, a při pomalém vstávání recitujte: “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Díky síle darované Bohem a díky životní síle dané Jím já povstávám a stojím).

Druhý Rak’at
Recitujte Surah Al-Hamd a další Súru z Koránu, stejně jako v prvním Rak’at, následované: “Allahu Akbar” (Allah je veliký).

Nyní proveďte Qunoot. Rabbana Aatayna Fiddoonya Hasanataw wa fil Aakheratey Hasanataw wa Qena Azaban Nar. ( Bože! Poskytni nám dobré v tomto světě a dobré v životě Posmrtném, a ochraňuj nás před utrpením v ohni).
Zpět k Ruku a recitujte zikr, poté okamžitě vstaňte a proveďte dvě sajdah (stejně jako v prvním Rak’at).

Tashahhud: Po druhé Sajdah, na konci druhého rak’at, recitujte následující v klidném sedu: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (Dosvědčuji, že není nikoho hodného uctévání kromě Všemocného Boha, který je Jediný a bez společníků, a dosvědčuji, že Muhammad je jeho služebník a prorok. Bože! Sešli svá požehnání Muhammadovi a jeho potomstvu.)

Poté vstaňte pro třetí rak’at recitujíce “Bay Hawlillahay wa Qoowateyhee Aqoomo wa Aqud” (Díky síle darované Bohem a díky životní síle dané Jím já povstávám a stojím). Následovně proneste Tasbihat Arba’ah třikrát slabým hlasem:
“Subhanallahi wal hamdu lillahi wa la ilaha lallahu wallahu Akbar” (Sláva Bohu, všechna chvála Jemu a není niho jiného hodného uctívání než Jeho, a On je větší než lze popsat.). poté se ohněte k Ruku and recitujte zikr, povstaňte a a vykonejte dvě sajdah’s (stejně jako v prvním Rak’at). poté znovu povstaňte a proveďte to, co jste udělali v třetím Rak’at. Poté se sehněte pro Ruku a recitujte zikr, narovnejte se proveďte dvě sajdah’s (jako ve třetím rak’at).

Tashahhud: po druhé Sajdah, na konci druhého rak’at, recitujte následující v klidném sedu: “Ash hadu an la ilaha illal lahu wahdahu la sharika lah, wa ash hadu anna Muhammadan ‘Abduhu wa Rasuluh Alla humma salli ‘ala Muhammadin wa Aale Muhammad” (Dosvědčuji, že není nikoho hodného uctévání kromě Všemocného Boha, který je Jediný a bez společníků, a dosvědčuji, že Muhammad je jeho služebník a prorok. Bože! Sešli svá požehnání Muhammadovi a jeho potomstvu.)

Salaam: Po Tashahhud recitujte Salaam:
Assalamu ‘alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
(Proroku! Boží mír, požehnání a sláva s tebou!).
Assalamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadil lahis salihin
(Boží mír s námi, kdož nabízí denní motlitbu – a na všechny zbožné služebníky Boží).
Assalamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
(Boží mír, požehnání a sláva věřícím!)

Poznámka: Asr a Isha motlitby jsou nabízeny stejně jako Zohr motlitba. Jediný rozdíl je v Nyyat a čase. Co se týče Maghrib, ten se sestává z tří rak’ats (jednotek) a na konci třetího Rak’at se recitují Tashahhud a Salaam.

Reference: Sayyid Sistani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.